Privacyverklaring en cookie informatie StudioHeli.nl

PRIVACY
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
StudioHeli.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan StudioHeli.nl verstrekt. Deze gegevens worden per email verstuurd. StudioHeli.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw telefoonnummer
- Bericht

EIGENDOM
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van StudioHeli.nl en Fresh Pixel. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StudioHeli.nl en Fresh Pixel. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

INFORMATIE EN PRIJZEN
De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

HYPERLINKS

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van onze website, welke geen eigendom zijn van deze website, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

VERANDERINGEN
Deze verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.